Project Description

آموزش زبان انگلیسی – ۳

این نرم افزار سومین اَپ از سری نرم افزارهای آموزشی است. این نرم افزار، ادامه آموزش های سری1 و 2 است که ساختارها و جملات جدیدی را آموزش می دهد. در تمامی این نرم افزارها از انیمیشن و بازی استفاده شده که باعث ایجاد جذابیت برای کودکان شده و علاه بر تسریع در روند یادگیری، باعث اثر ماندگار در ذهن کودکان می شود.

آموزش زبان انگلیسی ۲

این نرم افزار دومین اَپ از سری نرم افزارهای آموزشی است. در این نرم افزار، نیز مانند نرم افزار شماره 1، سعی بر این است که جملات ساده انگلیسی، به روشی جذاب به کودکان آموزش داده شوند. در هر درس از این نرم افزار، استفاده از یک جمله در موقعیت های مختلف آموزش داده می شود. در قست Quiz ، دانسته های کودکان مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرد.

آموزش گرامر زبان انگلیسی به کودکان – ۱

این نرم افزار از سری نرم افزارهای آموزشی و اولین آنهاست. در این نرم افزار، سعی بر این است که جملات ساده انگلیسی، به روشی جذاب به کودکان آموزش داده شوند. در هر درس از این نرم افزار، استفاده از یک جمله در موقعیت های مختلف آموزش داده می شود.

[تعداد: 1   میانگین: 5/5]